Descripció

El projecte per a la nova escola de música neix de la voluntat d’integrar l’edifici dins la trama urbana de Ciutadella, aprofitant el carrer peatonal com a part integrant del projecte. Es proposa que l’escola, com a generador de cultura, no en sigui un simple contenidor si no que comparteixi el seu procés creatiu, que no es tanqui en sí mateixa si no que sigui una escola oberta a la ciutat. La vessant més pública es busca amb una implantació expansiva de l’escola en el solar, ocupant-lo amb edificis de poca alçada fins arribar a l’avinguda Jaume I. Així, s’optimitzen les condicions lumíniques, acústiques i de ventilació de les aules de música més tècniques tot soterrant-les per dessota la rasant de la ciutat.
D’aquesta manera, Ciutadella guanya un passatge de la música que gaudeix de l’activitat que es porta a terme a l’escola i, a la vegada, l’escola participa de la ciutat integrant-se en un espai públic ple de creativitat cultural.

Ciutadella (Menorca)

2010

Superficie:
1506 m2

Arquitectura:
Pol Femenias

Arquitecte tècnic:
Josep Maria Fosalba

Càlcul de instal-lacions:
Carles Edo

Promotor:
Ajuntament de Ciutadellaa

Imatges:
©PFA