Concurs. Primer Premi.

ENCAIX URBÀ DE LA PROPOSTA: L’ESPAI NO CONSTRUÏT

La proposta planteja aprofitar l’oportunitat de la intervenció per consolidar part de la trama urbana entre el Passeig de la Ribera i els carrers Rosa Maria Moles, Passeig de Joan Moreira i Rosselló, situats a l’àrea de creixement al sud del nucli històric, en els sectors “més enllà de les vies”, i que ja adopten l’eixample com a estructura de creixement. L’illa objecte de intervenció proposem que exerceixi de ròtula cap aquest creixement més consolidat.  Les idees principals són:
Protagonisme de l’existent: La proposta sorgeix de la relació que ha de mantenir la nova ampliació amb l’edifici existent, i de la decisió d’assumir un segon pla i atorgar a l’auditori el protagonisme que requereix.
Problemàtica actual: el planejament vigent proposa una qualificació en paral·lel amb el riu, plantejant una peça d’equipaments donant façana a aquest i un espai verd darrera. Aquest plantejament creiem que dificulta l’ampliació de l’auditori si es vol mantenir l’accés actual i que suposaria edificar davant la façana principal, quedant en una posició poc funcional el conjunt.espai no edificat davant de la façana.

GENERAR ESPAI PÚBLIC PROPI

La configuració de l’edifici actual el disposa com a element singular enmig d’un espai no edificat, però sense un espai exterior de caràcter públic que li sigui propi i que matisi la transició entre l’edifici i l’exterior. Es proposa el següent:
Enretirar l’ampliació en un segon pla respecte l’auditori existent, seguint la direccionalitat de la façana i girant per crear un espai no edificat davant de l’edifici i lligat a aquest.
Generar activitat: Aprofitar aquest espai guanyat per situar-hi les peces de caràcter més públic de l’edifici (bar, atri, circulacions…) per tal de potenciar l’activitat d’aquest espai fins i tot quan el centre no es trobi en funcionament.
Trama urbana: Organitzar l’ampliació seguint la trama urbana existent (carrer Lamote Grignon) de manera que edificat i espai públic es relacionin amb el teixit urbà més immediat.
Usos diferenciats: Amb la configuració proposada queden definits clarament els alçats principals donant a l’espai verd, i els posteriors organitzant els suministres i els accessos de servei.

La proposta parteix de la premissa de concedir el protagonisme a l’edifici original, enretirant-se a un segon pla a partir de la perllongació d’un dels seus braços.  Partint del vestíbul d’accés existent, un atri de circulacions ressegueix la sala petita existent i condueix cap al nou espai, ja enretirat, i crea la nova façana en continuïtat amb l’auditori que farà de fons de l’espai enjardinat. El bar cafeteria fa de ròtula entre l’antic i el nou, i urbanísticament esdevé la peça protagonista  del nou espai públic, donant activitat al fins i tot quan el centre no es trobi en funcionament. L’atri de circulació, com si fos un joc de telons teatrals, emmascara la nova sala, conferint-li un coixí tèrmic i acústic i n’organitza les circulacions. Una peça de serveis en L abraça la sala per la cara sud, de caràcter més urbà, i acull camerinos, magatzem i els serveis. Amb la voluntat d’articular una nova façana posterior, es proposa habilitar un espai de càrrega i descàrrega que centralitzi els recorreguts existents i els nous, concentrant els accessos del personal del centre.

Tortosa
Projecte: 2019

Superficie:
1.100 m2

Pressupost:
800.000€

Arquitectura:
Pol Femenias (FEM)

Promotor:
Ajuntament de Tortosa

Imatges:
©FEM

Related Projects