Descripció

Habitatge entre mitgeres a partir d’una construcció existent en estat de ruïna. L’obra s’emplaça en ple centre de Badalona, dins del teixit urbà més consolidat, i data de més de cent anys d’antiguitat. L’encàrrec és fer-hi un habitatge que esgoti la màxima edificabilitat de la parcel-la, amb la limitació que la planta baixa acull un taller i no es pot veure afectada per l’obra.
Proposem respectar l’existent i aprofitar la façana centenària, i a partir d’aquesta construir l’envoltant màxim ocupable per després anar buidant els interiors per fer-hi arribar la llum. Per una banda es perfora la façana amb marcs metàl-lics d’acer que adapten les obertures existents als nous usos. Per una altra es treballa en secció per aprofitar el nucli vertical com a pou de llum que enriqueixi els espais interiors.

Badalona (Barcelona)

2014

Superficie:
280m2

Arquitectura:
Pol Femenias

Arquitecte tècnic:
Josep Maria Fosalba

Càlcul de instal-lacions:
Carles Edo

Promotor:
Privat

Imatges:
©FEM

Espai cultural alella